Neem contact op Vraag offerte aan

Vraag offerte aan

Voorbeeld haalbaarheids onderzoek Bekijk al onze diensten Onze werkwijze
i

Misschien ook interessant:

Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren

Voorbeeld haalbaarheidsonderzoek

Voorbeeld offerte imago-onderzoek

Voorbeeld offerte positioneringsonderzoek

f


Voorbeeld offerte haalbaarheidsonderzoek

 

1. Inleiding

Op maandag 16 april heeft een telefonisch onderhoud plaatsgevonden tussen mevrouw A. Anonima van AN Education en Tjalling de Boer van Marktonderzoekbureau Molgo. In dit gesprek heeft mevrouw Anonima aangegeven een haalbaarheidsonderzoek te willen laten uitvoeren voor een Fictiva Care Shop in de stad Nijmegen, waarbij het uitgangspunt is om deze te vestigen aan de Naamstraat 1. Deze vraag is ontstaan nadat de bank had laten weten graag een haalbaarheidsonderzoek te willen zien voorafgaand aan eventuele financiering.

In deze offerte is aangegeven hoe Marktonderzoekbureau Molgo dit onderzoek zou aanpakken en wat de kosten en voorwaarden zijn. In dit voorstel komen de volgende onderdelen aan bod:

1. Inleiding
2. Centrale vraag
3. Aanpak van het onderzoek
4. Financiën en planning
5. Opties
6. Waarom Marktonderzoekbureau Molgo
7. Onderzoekers
8. Voorwaarden
9. Samenwerkingsovereenkomst

2. Centrale vraag

De centrale vraag van dit haalbaarheidsonderzoek luidt als volgt:‘In hoeverre is het opstarten van een Fictiva Care Shop aan de Naamstraat 1 te Nijmegen haalbaar met de aanpak zoals deze door mevrouw Anonima is beschreven in haar bedrijfsplan?’

3. Aanpak van het onderzoek

Een haalbaarheidsonderzoek kan op veel verschillende manieren (wat betreft onderwerpen, mate van verdieping, enzovoorts) worden uitgevoerd. Dit haalbaarheidsonderzoek is gebaseerd op die punten die door de bank zijn meegegeven. Deze punten vormen de basis voor onze aanpak; per punt wordt uiteengezet welke werkzaamheden wij zullen verrichten.

a.  Deskresearch
Door middel van deskresearch wordt inzicht verkregen in de kansen, bedreigingen en trends binnen de persoonlijke verzorgings branche. Hier zal, waar mogelijk, voornamelijk worden ingezoomd op de branche met betrekking tot huid-, haar- en lichaamsverzorging. Hier zullen we kijken naar de Nederlandse markt, maar ook internationale ontwikkelingen worden waar mogelijk meegenomen. Deze analyse moet relevante kansen en bedreigingen uit de externe omgeving in kaart brengen.

b. Bestudering bedrijfsplan en franchise concept Fictiva Care
In deze fase wordt het door mevrouw Anonima geschreven bedrijfsplan beoordeeld. Niet alleen wordt er gekeken naar zaken als motivatie en visie, ook wordt onderzocht hoe realistisch voorstellen zijn en op hoe sterk (de onderbouwingen) van de gemaakte keuzes zijn. Het resultaat van dit onderdeel is een beoordeling van hoe sterk het bedrijfsplan van Annet Anonima is, maar ook hoe dit eventueel kan worden verbeterd om tot een sterker bedrijfsplan te komen zodat de haalbaarheid vergroot zou kunnen worden.

f

c.  Uitgebreid diepte interview met Annet Anonima
Het doel van dit interview is om te bepalen in welke mate mevrouw Anonima geschikt is als ondernemer. In deze fase vindt de voorbereiding van het interview, het interview zelf en de rapportage (gespreksverslag) plaats. Het interview zal plaats vinden op een daarvoor geschikte locatie in de stad Nijmegen. Deze fase wordt uitgevoerd door een arbeidspsycholoog. Ook een psychologische test of werkstijlentest zal worden afgenomen om het gedrag van de ondernemer inzichtelijk te maken. Het resultaat van deze stap is een schets van de mate van geschiktheid van mevrouw Anonima als ondernemer, op basis van gedrag.

d. Analyse aanbodzijde
In deze fase wordt de relevante aanbodzijde geanalyseerd. Deze analysefase kent een tweeledig relevantieniveau. Ten eerste zal er een analyse plaatsvinden op categorieniveau (verzorgingswinkels) in de binnenstad van Nijmegen. Een analyse van het aantal winkels dat een vergelijkbaar productaanbod aanbiedt moet inzicht geven in de concurrentie-intensiteit. Daarnaast wordt er op productniveau aan analyse gedaan voor Zuid-Nederland. We gaan hierbij op zoek naar concurrerende aanbieders in de gehele stad Nijmegen.

e.  Analyse vraagzijde
In de analyse van de vraagzijde, kijken we allereerst naar branchegegevens. Deze gegevens dienen ons van een goed inzicht in de markt te voorzien en worden waar mogelijk uitgesplitst naar provincieniveau voor de provincie Brabant. Ook wordt er deskresearch gedaan naar gegevens over de vraagzijde binnen de stad Nijmegen zelf, zoals passantentellingen.

f. SWOT-Analyse
Na de verschillende analyses die zijn uitgevoerd onder de stappen a t/m e, worden de bevindingen samengebracht in een SWOT-analyse. Aan de basis hiervan ligt allereerst een uiteenzetting van de kansen en bedreigingen uit de externe omgeving (de markt). Daarnaast worden alle bevonden sterktes en zwaktes van de ondernemer en het concept Fictiva Care Shop op een rijtje gezet.

Deze kansen en bedreigingen zijn vervolgens input voor een confrontatie in de SWOT-confrontatiematrix. Door dit bedrijfskundige model toe te passen kunnen we ons een goed beeld vormen van de haalbaarheid van de huidige plannen in de huidige marktsituatie op basis van de gegevens die ons ter beschikking staan. Daarnaast komen hier eventueel punten naar voren waar rekening mee dient te worden gehouden om de haalbaarheid te vergroten.

g. Beoordeling communicatieplan
In deze fase wordt het communicatieplan op hoofdlijnen geanalyseerd. Belangrijke elementen (Communicatie-doelen, communicatiestrategie, etc.) worden ten eerste onder de loep genomen op hun aanwezigheid, maar uiteraard ook op hun relevantie en mate van uitwerking.

h. Beoordeling personeelsbeleid
Het beleid dat is gemaakt op het gebied van personeel wordt in deze fase geanalyseerd. Hierbij kan worden gedacht aan een analyse van de documentatie over zaken zoals onder andere de werving en selectie van personeel, de te verwachten personeelsbezetting, de arbeidsvoorwaarden en de visie op de ontwikkeling van personeel (functioneringsgesprekken, scholing, etc.).

i. Vaststelling investeringsbegroting
De door mevrouw Anonima opgestelde investeringsbegroting wordt beoordeeld op het realistisch karakter door deze te vergelijken met branchecijfers. Tevens wordt aan de hand van branchegemiddelden, de input van mevrouw Anonima en eerder genoemde onderdelen uit dit onderzoek gekomen tot een beknopte alternatieve investeringsbegroting.

j. Vaststelling exploitatiebegroting
De door mevrouw Anonima opgestelde exploitatiebegroting wordt beoordeeld op het realistisch karakter door deze te vergelijken met branchecijfers. Tevens wordt aan de hand van branchegemiddelden, de input van mevrouw Anonima en eerder genoemde onderdelen uit dit onderzoek gekomen tot een alternatieve exploitatiebegroting.

4. Financiën en planning

De kosten voor het totale onderzoek bedragen € 2.640,-. In de onderstaande tabel is weergegeven hoe deze kosten zijn opgebouwd.

f

Fase - Aantal uur

a. Deskresearch - 3
b. Bestudering bedrijfsplan en franchiseconcept - 3
c. Diepte interview - 3
d. Analyse aanbodzijde - 1,5
e. Analyse vraagzijde - 3
f. SWOT analyse - 2
g. Beoordeling communicatieplan - 2
h. Beoordeling personeelsbeleid - 0,5
i. Vaststelling investeringsbegroting - 2
j. Vaststelling exploitatiebegroting - 13

Totaal: 33

Alle in deze offerte genoemde bedragen zijn exclusief BTW, maar inclusief onkosten. Het totaalbedrag wordt pas na afronding gefactureerd en dient binnen twee weken te zijn betaald. Het onderzoek heeft een doorlooptijd van 2 weken, maar kan optioneel worden ingekort.

5. Opties

Het is mogelijk om de doorlooptijd te verkorten tot één week, tegen een meerprijs van €400,-.

6. Waarom Marktonderzoekbureau Molgo?

De visie van Marktonderzoekbureau Molgo is dat door bijna alle marktonderzoekbureaus teveel wordt gefocused op de resultaten en te weinig op wat deze betekenen voor de klant. Bij Marktonderzoekbureau Molgo wordt veel aandacht besteed aan de vertaling van de resultaten richting aanbevelingen. Zo leidt ieder onderzoek tot een aantal tips en trucs waar de klant veel baat bij heeft. Hierdoor wordt meer effect bereikt met hetzelfde onderzoek.

Daarnaast is Marktonderzoekbureau Molgo een eerlijke zakenpartner, transparant in prijzen en betrokken bij de opdrachtgever.

Marktonderzoekbureau Molgo is een netwerkorganisatie. Dit betekent dat op basis van de vraag van de klant een team van absolute specialisten wordt samengesteld. Marktonderzoekbureau Molgo is niet zoals andere bureaus afhankelijk van de onderzoekers die toevallig binnen dat bureau werken. In dit geval is ervoor gekozen om het onderzoek uit te voeren door drie onderzoekers.

7. Onderzoekers

Eigenaar van Marktonderzoekbureau Molgo is Tjalling Jorrit de Boer. Hij heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van marktonderzoek en heeft in die tijd veel haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor ZZP’ers en kleine organisaties. Als afgestudeerd arbeidspsycholoog was hij in het verleden ook verantwoordelijk voor de selectie van personeel, waarbij de afstemming tussen de juiste persoonlijkheid bij de functie een van de speerpunten was. Tjalling is de projectleider in dit onderzoek en zal onder andere het interview met mevrouw Anonima uitvoeren. Tjalling blijft het centrale aanspreekpunt voor mevrouw Anonima.

Omdat in dit type haalbaarheidsonderzoek de focus ligt op het beoordelen van de keuzes met betrekking tot de positionering en de afstemming tussen vraag en aanbod is gekozen voor Jan Jansen als tweede onderzoeker. Jan is iemand die beschikt over veel kennis van de markt, en manieren om deze optimaal te bespelen. Bovendien heeft hij een overtuigend financieel inzicht, en veel ervaring in de bancaire sector.

f

Zijn dagelijkse werk is dan ook het adviseren van MKB’ers, en het beoordelen van bedrijfsplannen op basis van financiële haalbaarheid. Door deze brede achtergrond is Jan de aangewezen persoon om zowel de vraag- en aanbodzijde en de positionering van het bedrijf, als de financiële stand van zaken van mevrouw Anonima te beoordelen en hierover te adviseren.

8. Voorwaarden

1. Marktonderzoekbureau Molgo kan alleen in het geval van opzet of grove schuld aansprakelijk worden gesteld voor opgedane schade. Het bedrag waarvoor Marktonderzoekbureau Molgo aansprakelijk kan worden gesteld bedraagt ten hoogste het offertebedrag. Ongeacht het resultaat van dit haalbaarheidsonderzoek is Marktonderzoekbureau Molgo niet verant-woordelijk voor de behaalde bedrijfsresultaten.

2. De doorlooptijd is een geplande, maar zorgvuldig gekozen doorlooptijd. In het extreme geval van overschrijding van deze dooplooptijd zal dit geen consequenties hebben voor overige verplichtingen in deze offerte.

3. Voor een goed resultaat is voldoende informatie benodigd. De opdrachtgever verplicht zich tot het bieden van de benodigde en beschikbare informatie. Ook hanteert de opdracht-gever een korte reactietijd, wanneer zaken moeten worden afgestemd.

4. Marktonderzoekbureau Molgo is een onafhankelijk onderzoeksbureau en werkt niet naar een bepaalde uitkomst toe. Indien uit het onderzoek komt dat de kans op haalbaarheid laag is, zal dit ook worden gecommuniceerd naar de opdrachtgever. De uitkomst heeft geen effect op de financiële tegenprestatie door de opdrachtgever.

9. Samenwerkingsovereenkomst

Deze aanbieding is geldig tot 31 mei 2012. Mocht er naar aanleiding van dit voorstel een nadere toelichting gewenst zijn, dan zijn wij daartoe uiteraard graag bereid. Vanzelfsprekend zijn wij bereid om deze aanbieding desgewenst verder te optimaliseren, mocht deze nog niet volledig aan de wensen voldoen.

Wij zien uit naar de start van onze werkzaamheden.


Met vriendelijke groet,

Marktonderzoekbureau Molgo

Tjalling Jorrit de Boer